Integritetspolicy (Privacy Policy)

I denna integritetspolicy finns information om hur personuppgifter blir behandlade av vårt företag Profit Media AB.

Vi har gjort vårt yttersta för att göra denna policy så lätt att tolka som möjligt. Klicka på nedan rubriker för mer information om respektive.

Inledning

I denna integritetspolicy finns information om hur personuppgifter blir behandlade av vårt företag, Profit Media AB med organisationsnummer 559281–7711 (nedan refererad till som "vi", "vår", "oss"). Vi är en digital marknadsföringsbyrå som erbjuder Tjänster inom bland annat digital annonsering, optimering, hemsidor och social media, branding och varumärke.

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla inom EU/EES. Denna förordning är även kallad för GDPR (the General Data Protection Regulation). GDPR stärker enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och behandla deras personuppgifter. Hänvisningar till "du", "dig", "din" avser den Registrerade personen, vars personuppgifter vi behandlar. 

Denna integritetspolicy omfattar samtliga typer av personuppgifter, både i strukturerade och ostrukturerade data, oavsett varifrån eller hur personuppgifterna blivit insamlade. Vi behandlar samtliga personuppgifter i enlighet med GDPR (och SCC vid tillämpliga fall) och vi delar inte personuppgifterna med obehöriga personer. Dessutom sker all behandling i enlighet med beaktande av de sju grundläggande dataskyddsprinciperna.

Vi uppdaterar denna integritetspolicy vid behov utan föregående meddelande om detta och genomgår innehållet minst en gång per år för att säkerställa att informationen är uppdaterad och korrekt samt i enlighet med vår behandling av personuppgifter. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig för allmänheten på denna webbplats. Du ansvarar själv för att läsa igenom innehållet i denna integritetspolicy samt hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Genom att kontakta oss och/eller ingå avtal med oss avseende de Tjänster som vi erbjuder, kan personuppgifter komma att bli behandlade av oss i enlighet med bestämmelserna i denna Integritetspolicy och GDPR. Nedan kan du läsa mer om bland annat varför Personuppgifterna blir Behandlade av oss och vart de blir lagrade. Vi beskriver också vem de blir delade till, vilka rättigheter de Registrerade har enligt GDPR samt övrig information om vår Behandling av Personuppgifter.

Definitioner

Följande begrepp som förekommer i denna integritetspolicy har nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Webbplats: Webbplatser som ägs av Profit Media AB.

Kund: Fysisk eller juridisk person som ingår ett avtal med Profit Media AB avseende Profit Media AB:s Tjänster.

Tjänst: De tjänster som Profit Media AB vid var tid tillhandahåller.

Personuppgifter: Alla uppgifter som, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter, kan bli kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person, är Personuppgifter enligt GDPR. Vanliga exempel på Personuppgifter är: namn, telefonnummer, adress, e-postadress, användar-ID, kontokortsnummer, registreringsnummer på ett fordon, IP-adress m.m.

Registrerad: Den person som kan bli identifierad genom Personuppgifterna.

Behandling: Behandling av Personuppgifter kan ske på olika sätt. Allt som sker med Personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt, är en form av Behandling. Behandling kan ske genom en enskild åtgärd eller genom kombination med olika åtgärder. Exempel på vanliga Behandlingar av Personuppgifter är lagring, radering, delning, inläsning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning, justering, förstöring m.m.

Personuppgiftsansvarig: Den som bestämmer ändamålet med en viss Behandling av Personuppgifter och hur Behandlingen ska gå till, är enligt GDPR att anse som Personuppgiftsansvarig. Fysiska personer, juridiska personer, myndigheter, institutioner eller andra organ kan vara Personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsbiträde: Den som Behandlar Personuppgifter för en Personuppgiftsansvariges räkning, enligt den ansvariges instruktioner, är enligt GDPR att anse som Personuppgiftsbiträde.

Tredje part: Tredje part innebär någon annan än, den Personuppgiftsansvarige (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna), Registrerade eller Personuppgiftsbiträdet (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna). Tredje part kan vara en juridisk person eller en fysisk person, institution, myndighet eller annat organ.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

SCC: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller senare uppdaterad version.

Eventuella andra GDPR-relaterade begrepp som inte definieras här ska ha samma innebörd i denna integritetspolicy som anges i artikel 4 i GDPR.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

När vi bestämmer ändamålet med en viss Behandling av Personuppgifter och hur Behandlingen ska gå till, är Profit Media AB enligt GDPR att anse som Personuppgiftsansvarig. Vi har därför sammanställt information i denna integritetspolicy som Registrerade kan ta del av (enligt principen om ansvarsskyldighet). Vi är vid dessa fall ansvariga för behandlingen av personuppgifterna inom hela organisationens verksamhet.

Vi agerar bland annat i egenskap av personuppgiftsansvariga när vi registrerar en Kund i vårt Kundregister, när vi behandlar Kundens personuppgifter i samband med utförande av fakturering för utförda Tjänster eller i övrigt om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt Kundavtalet. 

Vi upplyser dig även härmed om att vi inte tar något juridiskt ansvar för de webbplatser från Tredje part som du når via länk når från vår Webbplats, och hänvisar istället direkt till dessa aktörer för frågor om deras behandling av personuppgifter.

Vi kan i vissa fall agera i egenskap av personuppgiftsbiträde, exempelvis när en Kund anlitar oss för att ha hand om Kundens digitala marknadsföring och om vi i sådana fall genom uppdraget får tillgång till eller ska behandla personuppgifter som Kunden är personuppgiftsansvarig för, för Kundens räkning. Då behandlar vi sådana personuppgifter enbart i enlighet med Kundens instruktioner, vilket regleras närmare i det personuppgiftsbiträdesavtal som ingås mellan oss och Kunden.    

Kategorier av Personuppgifter som vi Behandlar

Vi behandlar enbart personuppgifter som är adekvata, nödvändiga och relevanta för att uppfylla de ändamål som de blev insamlade för (i enlighet med principen om uppgiftsminimering).

En betydande del av personuppgifterna vi samlar in tillhandahålls till oss via digitala formulär, exempelvis vid bokning av möte, ansökan om mer info på någon av knapparna på vår Webbplats eller registrering av vårt nyhetsbrev på vår Webbplats.

Vi kan även få tillgång till personuppgifter via sociala medier och även all information som vi tar del av via mailkorrespondens.

Personuppgifter kan även bli insamlade via formulär som tilldelas av oss under exempelvis informationsträffar, Kundmöten och annonser online på olika plattformar.

Vi behandlar främst nedan angivna kategorier av personuppgifter som vi kan få tillgång till när du kontaktar oss, ingår ett avtal med oss eller i övrigt i samband med utförande av våra Tjänster eller ett uppdrag som vi har blivit anlitade att utföra:

 • Identifikationsuppgifter: förnamn, efternamn, personnummer eller motsvarande.
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress, adress, användar-ID till sociala medier. 
 • Demografiska uppgifter: arbetsställe, arbete och titel.  
 • Övrigt: eventuella personuppgifter som förekommer i ett meddelande som skickas till oss.
Ändamål och laglig grund avseende Behandlingen av Personuppgifterna

Vi behandlar enbart Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, i enlighet med principen om ändamålsbegränsning. För att få samla in personuppgifter måste det finnas en laglig grund för insamlingen i fråga. Här följer en beskrivning av de laglia grunder som vår verksamhet lutar sig mot.

Nedan kan du läsa mer om laglig grund och ändamål med Behandlingen av Personuppgifterna.

1. När du besöker vår webbplats: 

Webbplatsen använder olika cookies. All användning av cookies, utöver sådana som är nödvändiga, sker dock enbart om du lämnar ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke och själv hantera lagringen av cookies via din webbläsares inställningar. Laglig grund för behandlingen: Samtycke. Information om hur vi använder cookies på Webbplatsen finns att läsa i Webbplatsens cookiepolicy.

2. När vi får kontakt via e-post, telefon, sociala medier eller kontaktformulär:

Vi kan få tillgång till dina Personuppgifter som framgår i samband med att vi får kontakt via exempelvis e-post, telefon eller sociala medier, såsom: namn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID från sociala medier (om tillämpligt) och andra uppgifter som du lämnar till oss i samband med sådan kontakt. Vi behandlar dessa personuppgifter dels för att kunna veta vem vi prata mer dels för att kunna hålla kontakten i ärendet. Laglig grund för Behandlingen: Berättigat intresse.

Om du kontaktar oss genom att skicka ett medlande till oss via kontaktformuläret på Webbplatsen, får vi tillgång till följande Personuppgifter som tillhör dig: namn, e-postadress, telefonnummer och de uppgifter som du inkluderar i meddelandet. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna veta vem vi pratar med och för att besvara meddelandet. Du lämnar ditt frivilliga och aktiva samtycke till att vår Behandling av dina Personuppgifter sker i enlighet med denna integritetspolicy, genom att kryssa i en kryssruta för godkännande i formuläret, innan meddelandet skickas till oss. Laglig grund för Behandlingen: Samtycke.

3. När du ingår ett avtal med oss:

Vi behandlar personuppgifter som tillhör Kunden och/eller dennes användare, kontaktperson och/eller firmatecknare för att kunna fullgöra Kundavtalet och för att identifiera vår Kund och dennes intresse och information för att göra ett mer utmärkt arbete. Personuppgifter som vi behandlar vid sådana fall avser bland annat: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare/arbetsställe. Laglig grund för Behandlingen: Avtal.

Av administrativa skäl kan vi även samla in lösenord, personnummer och annan säkerhetsinformation för kontoåtkomst vid våra databaser. Laglig grund för Behandlingen: Berättigat intresse.

Uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla våra Kunders beställningar/önskan om information, vilket kan inkludera betalningsmedlets nummer, säkerhetskod, bankkontonummer och personnummer. Laglig grund för Behandlingen: Avtal.

Vi Behandlar fakturor och annat som utgör bokföringsunderlag som vi är skyldiga att Behandla och lagra enligt gällande lagstiftning, såsom bokföringslagen (1999:1078). Bokföringsunderlag och verifikationer kan i vissa fall innehålla Personuppgifter, såsom kontaktuppgifter till Kundens kontaktperson och/eller firmatecknare. Sådant lagras i minst sju (7) år eller så länge som lagen kräver det. Laglig grund för Behandlingen: Rättslig förpliktelse.

4. När vi behandlar personuppgifter för Kundens räkning enligt Kundens instruktioner: 

Vi kan behandla personuppgifter som Kunden är personuppgiftsansvarig för, i enlighet med dennes instruktioner och för dennes räkning. Då agerar vi egenskap av personuppgiftsbiträde enligt GDPR. Vi ingår i sådana fall ett personuppgiftsbiträdesavtal med våra Kunder, som utgör en bilaga till uppdragsavtalet. Laglig grund för Behandlingen: Avtal.

5. När du registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev från oss:

Du kan godkänna att ta emot nyhetsbrev från oss genom att lämna ett frivilligt och aktivt samtycke till behandlingen av ditt namn och din e-postadress för det ändamålet. Vill du inte längre få inbjudningar, nyhetsbrev eller marknadsföring från oss via e-post eller sms kan du när som helst motsäga dig detta – antingen genom att svara på meddelandet eller genom att klicka på länken längst ner i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör vi omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål. Laglig grund för Behandlingen: Samtycke.

Om du återkallar ditt lämnade samtycke kommer du att tas bort från e-postlistan för mottagare av nyhetsbreven, men din e-postadress kommer att finns kvar i databasen med en blockering för mottagande av nyhetsbrev. Syftet med detta, är att se till att du inte tar emot flera nyhetsbrev från oss. Ifall du vill att din e-postadress ska raderas även från blocklistan, kan du kontakta oss via e-post och begära detta. Du informeras härmed om att ifall din e-postadress raderas från blocklistan, innebär det att du kan få nyhetsbrev från oss igen om du eller någon annan registrerar din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev på nytt. 

6. Uppgifter vi samlar in i marknadsföringssyfte

Vi kan få tillgång till uppgifter från personer som anmäler eller visar någon typ av intresse på vår Webbplats, klickar på specifika knappar på Webbplatsen eller på någon av våra annonser samt via mailkorrespondens. Uppgifterna vi får tillgång till kan användas av oss i marknadsföringssyfte. Laglig grund för Behandlingen: Berättigat intresse.

Dessutom kan vi behandla uppgifter från personer som deltar i våra marknadsförings- och informationskampanjer, för att marknadsföra våra Tjänster till dessa personer. Laglig grund för Behandlingen: Berättigat intresse.

Uppgifter om våra Kunders och användares köpprocess, exempelvis vilken information de laddar ner eller vilka event de anmäler sig för och vilka Tjänster de beställer. Dessa uppgifter analyserar vi för att genomföra bättre marknadsföring. Laglig grund för Behandlingen: Berättigat intresse eller Avtal om köpeavtal ingås

7. Uppgifter vi samlar inför utveckling av Tjänst 

För utveckling av våra Tjänster kan vi behandla uppgifter om våra Kunders och användares beteende på våra plattformar, exempelvis vilka aktiviteter de anmäler sig för eller vilka köp de gör. Exempelvis kan vi samla in personuppgifter i samband med köp av våra Tjänster, för att utveckla våra tjänster, beroende på att vi anser att det ligger i både vårt och våra Kunders intresse att Tjänsterna utvecklas. Ytterligare intresse ligger i att kunna leverera en anpassad Tjänst utifrån dig specifikt som besökare och kunna bemöta våra besökare med värdighet, kunna benämna dem med namn vid tilltal eller anpassa rätt Tjänster utifrån rätt intresse. Laglig grund för Behandlingen: Berättigat intresse.

8. Andra ändamål för vår Behandling av Personuppgifter:

Om vi är skyldiga enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut att Behandla vissa Personuppgifter, sker Behandlingen med stöd i Rättslig förpliktelse som laglig grund. I sådana fall sker Behandlingen enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser och då Behandlar vi enbart nödvändiga Personuppgifter, så länge som lagen kräver det (i enlighet med principen om lagringsminimering). 

Vid behandling av rapporter om felaktigheter eller förbättringar, vilket kan inkludera sökfrågor och mailkorrespondens som innehåller personuppgifter. Laglig grund för Behandlingen: Berättigat intresse.

När en Behandling av Personuppgifter sker med stöd i Berättigat intresse som laglig grund, är vår bedömning att Behandlingen inte utgör något intrång i din rätt till privatliv och integritet. Detta har vi kommit fram till, efter att ha gjort en avvägning mellan å ena sidan vad Behandlingen ifråga innebär för dina intressen samt rätt till privatliv, och å andra sidan vårt berättigade intresse till Behandlingen ifråga. Vi Behandlar dock aldrig känsliga Personuppgifter med stöd i denna rättsliga grund. 

Baserat på vårt Berättigade intresse kan vi Behandla Personuppgifter för att:

 • kommunicera med våra användare och Kunder, 
 • tillhandahålla service utifrån våra användares och Kunders preferenser och beteenden, 
 • administrera våra utbildningar och serviceskydd, 
 • skydda våra rättigheter och egendom,
 • genomföra direktmarknadsföring av våra Tjänster och övrigt marknadsföringsändamål,
 • säkerställa den tekniska funktionaliteten av Webbplatsen, 
 • samla in anonym statistik, resultatmätningar m.m. avseende våra Tjänster.


Lagringsplats och lagringstid

I enlighet med principen om integritet och konfidentialitet, strävar vi efter att lagra samtliga personuppgifter som vi behandlar inom EU/EES, eftersom GDPR gäller inom detta område. Om personuppgifter blir lagrade i ett land utanför EU/EES, ska vi se till att sådan lagringsplats säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med bestämmelserna i GDPR och SCC.

Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för. När en personuppgift inte längre är aktuellt för dess ursprungliga syfte raderas den eller anonymiseras och vi har genomarbetade rutiner för att identifiera dessa fall. I regel sparar vi personuppgifter i som längst 36 månader efter insamlingen, såvida inte personen i fråga fortsätter interagera med oss eller det finns juridiska krav på fortsatt lagring (i enlighet med principen om lagringsminimering).

Personuppgifter kan förekomma lagrade i vår backup-lagring i upp till sex (6) månader efter att de har raderats manuellt, innan samtliga backup-lagrade kopior blir permanent raderade. 

De personuppgifter som vi behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde på uppdrag av en Kund, behandlas inom den tid som anges i personuppgiftsbiträdesavtalet. 

Eventuella personuppgifter som förekommer i vårt bokföringsunderlag lagras så länge som bland annat bokföringslagen och/eller Skatteverket kräver det.  

Delning av Personuppgifter

Vi kan dela Personuppgifter som vi Behandlar till myndigheter om det är nödvändigt för att fullgöra ett Kundavtal, förebygga, upptäcka, förhindra eller utreda brottslig aktivitet samt för att skydda våra intressen. 

Vi anlitar olika tjänsteleverantörer i egenskap av Personuppgiftsbiträden, för att bland annat: 

 • tillvarata våra rättsliga intressen; 
 • fullgöra våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser; 
 • upptäcka och förebygga tekniska-, drifts- eller säkerhetsmässiga problem i våra system; samt
 • tillhandahålla, förbättra och underhålla Webbplatsen. 

Exempel på tjänsteleverantörer som vi anlitar är leverantörer av: CRM-system, redovisningskonsult, dokumenthanteringssystem m.m.

Innan vi delar några Personuppgifter till sådana tjänsteleverantörer, ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem i enlighet med bestämmelserna i GDPR (alternativt SCC om Personuppgiftsbiträdet befinner sig i ett land utanför EU/EES). Detta sker för att säkerställa en säker och korrekt Behandling av Personuppgifterna. 

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Vi vidtar och implementerar olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med fokus på de Registrerades integritet. Åtgärderna avser att skydda mot intrång, missbruk, förlust, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten (enligt principen om integritet och konfidentialitet). 

Exempelvis är våra databaser, interna register och system som innehåller personuppgifter lösenordskyddade. Våra databaser/lagringsplatser genomgår regelbunden säkerhetskopiering. 

Vi har även upprättat olika interna rutiner med instruktioner som måste följas av våra medarbetare vid all personuppgiftsbehandling, för att säkerställa en säker personuppgiftsbehandling som sker i enlighet med GDPR. Samtliga medarbetare har även åtagit sig skyldighet att iaktta sekretess beträffande personuppgifter som vi behandlar. 

Dessutom har vi även utsett vissa specifika individer med behörigheter till lösenord och system som innehåller personuppgifter, för att begränsa åtkomsten. 

Vi följer även de sju grundläggande dataskyddsprinciperna vid all behandling av personuppgifter. Principerna finns dokumenterade i interna rutiner, som våra medarbetare har tillgång till och som de följer vid all behandling av personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga över. 

Registrerades rättigheter enligt GDPR

Om vi behandlar dina personuppgifter, har du enligt GDPR olika rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. Begäran skickas till: gdpr@profitmedia.se.

Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du har enligt GDPR:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Rätt att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade.
 • Rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet).
 • Rätt att i vissa fall få information om personuppgiftsincidenter som rör dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring och profilering.

Du varmt välkommen att kontakta oss om du skulle vilja åberopa någon av ovan angivna rättigheter avseende dina personuppgifter som vi behandlar. Vi informerar dig härmed om att några av rättigheterna enbart gäller i vissa situationer samt bara om det är lagligt och möjligt för oss att genomföra din begäran. Vi kommer att göra vårt bästa för att uppfylla dina önskemål.

Alla vars personuppgifter finns lagrade hos Profit Media AB har alltid rätten att begära ett registerutdrag på de insamlade uppgifterna vilket då sker kostnadsfritt och inom en månads tid. I de begärda dokumenten ska det framgå hur personuppgifterna samlades in och utifrån vilket specifikt syfte de nu används, även rättslig grund för insamlingen ska framgå. För att vi ska kunna godkänna en sådan begäran krävs att personen som begär ut uppgifterna tydligt kan identifiera sig, detta för att undvika att en person ska kunna begära ut någon annans personuppgifter.

Vill du se att dina insamlade personuppgifter som finns lagrade hos oss korrigeras eller uppdateras, har du alltid rätt att begära detta. Du kan även begära att behandlingen av dina insamlade personuppgifter begränsas. Utöver detta har du alltid rätt till dataportabilitet, vilket innebär att man under vissa förutsättningar kan förflytta sina personuppgifter till en annan aktör. Här gäller samma rutiner som vid begäran av register av personuppgifter och därmed krävs tydlig identifiering från den sökande.

Vill du att vi raderar dina personuppgifter vi samlat in, krävs det att du kontaktar oss och formellt begär det. Om vi inte är skyldiga att fortsätta lagra dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning eller myndighetsbeslut, kommer vi att radera personuppgifterna utan dröjsmål. För att begäran ska vara godkänd måste någon personal hos oss bekräfta detta. Vi försöker alltid vara tillmötesgående vid begäran om radering av personuppgifter, men måste alltid motsätta oss radering om det finns juridiska krav på oss att lagra uppgifterna i fråga.

Inträffade Personuppgiftsincidenter

Vi följer bestämmelserna i GDPR avseende hantering, anmälning och dokumentation av personuppgiftsincidenter.

Eventuella inträffade personuppgiftsincidenter avseende personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga över, kommer att anmälas av oss till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar och meddelas även till de Registrerade som berörs av inträffade personuppgiftsincidenter, när det krävs enligt GDPR.

Frågor eller klagomål

Om du har frågor, funderingar eller är missnöjd rörande vår behandling av dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Våra företagsuppgifter:

Firma: Profit Media AB.

Org. nr.: 559281–7711.

E-post rörande personuppgifter: gdpr@profitmedia.se.

Postadress: Norra Krokslättsgatan 4 412 64 Göteborg.

Webb: profitmedia.se.


Du har även rätt att kontakta den svenska tillsynsmyndigheten för att lämna klagomål.

Kontaktuppgifter till den svenska tillsynsmyndigheten: 

Namn: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Telefon: 08-657 61 00. 

E-post: imy@imy.se. 

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Vår vision är att ta bort allt krångel och all onödig risk med digital marknadsföring för företagare och hjälpa små och stora företag växa i en digital värld.

Profit Media AB

Norra Krokslättsgatan 4

412 64 Göteborg

559281-7711

010-165 00 86

www.profitmedia.se

Kontakta oss

Tjänster

Social Media Posting

Social Media Boosting

Google Annonsering

Facebook Annonsering

Instagram Annonsering

Youtube Annonsering

LinkedIn Annonsering

Webbdesign & hosting

4.9/5 på Google Omdömen

Profit Media AB © 2021

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra våra tjänster och våra arbetssätt för dig. Genom att fortsätta använda hemsidan godkänner du vår privacy policy. Klicka här för att läsa mer